Expanded maternity benefits, law in-waiting

Date Posted: February 2nd, 2019 06:51 AM

News Release
Department of Labor and Employment
2 February 2019


 

Expanded maternity benefits, law in-waiting

 

A proposed law that will further broaden the maternity benefits for working women is awaiting signature into law by President Duterte, the labor department said over the weekend.

 

Labor Secretary Silvestre Bello III said the law in-waiting will extend the maternity leave period to 105 days for female workers in the government and the private sector, including those in the informal economy. It is a priority legislation for the labor department, he said.

 

“We strongly support its passage into law to provide the working women with ample maternal care and ensure their safety and health. We have actively pushed the passage of this bill,” Bello said.

 

The bill also underwent review by concerned government agencies, including the tripartite council.

 

“We exerted efforts on this and I have high hopes it is signed by the President very soon,” Bello said.

 

The DOLE chief underscored the proposed law’s consistency with local and international instruments that promote the rights of women.

 

“Female workers who avail of the benefits of the expanded maternity benefits shall likewise be assured of the security of tenure,” Bello said.

 

The expanded maternity bill aims to grant additional maternity leave benefits to all female workers regardless of civil status or the legitimacy of her child.
 

From the current 60 days, working women shall enjoy 105 days of maternity leave with full pay and an option to be extended for an additional 30 days without pay.

 

Moreover, in case the woman worker qualified as a solo parent, she shall be granted an additional 15-day maternity leave with full pay.

 

In the government sector, the proposed law is applicable to all female workers regardless of employment status.

 

In the private sector, a female SSS member who has paid at least three monthly contributions in the 12-month period immediately preceding the semester of her childbirth, miscarriage, or emergency termination of pregnancy shall be paid her daily maternity benefit which shall be computed based on her average monthly salary credit for 105 days.

 

Women workers in the informal economy are likewise entitled to maternity leave benefits if they have remitted to the Social Security System at least three-month contributions in the 12-month period immediately preceding the semester of her childbirth, miscarriage, or emergency termination of pregnancy.

 

Female national athletes are also covered by the proposed expanded maternity leave benefits upon evaluation of a physician from the Philippine Sports Commission. The covered athlete shall continue receiving her allowance and be entitled to the same maternity benefits.

 

The International Labor Organization (ILO) Maternity Protection Convention of 2000 sets the maternity leave to 14 weeks, including a period of six weeks compulsory leave after childbirth.  At present, the Philippines has one of the shortest duration of maternity leave in the ASEAN region. 

###GSR

 

====================================================

 

Pinalawak na maternity benefits, hinihintay nang maging batas 

Hinihintay na lamang ang pirma ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa panukalang batas na magpapalawak sa maternity benefits ng mga babaeng manggagawa, ayon sa Department of Labor and Employment.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ang hinihintay na batas ang magpapalawak sa maternity leave period sa 105 araw para sa mga babaeng manggagawa sa gobyerno at sa pribadong sektor, kabilang ang mga nasa informal economy. Isa ito sa prayoridad na batas ng kagawaran, dagdag pa niya.

“Lubos ang suporta namin sa pagpasa ng batas na ito na magbibigay sa mga kababaihang manggagawa ng karampatang maternal care at matiyak ang kanilang kaligtasan at kalusugan. Aktibo kaming nagtutulak upang maipasa ang panukalang batas na ito,” wika ni Bello.

Dumaan na ang panukalang batas sa pag-aaral ng mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang tripartite council.

“Patuloy kaming kumikilos at malaki ang aming pag-asang mapipirmahan agad ito ng ating Pangulo,” ayon pa kay Bello.

Binigyang-diin pa ng kalihim na alinsunod ang panukalang batas sa mga itinatakda ng mga organisasyong lokal at sa ibang bansa na nagtutulak para sa pagpapalaganap ng karapatan ng mga kababaihan.

“Ang mga babaeng manggagawa na gagamit ng benepisyo ng expanded maternity benefits ay makatitiyak rin sa kanilang security of tenure,” ayon pa kay Bello.

Ang expanded maternity bill ay naglalayong mabigyan ng karagdagang maternity leave benefits ang lahat ng kababaihang manggagawa ano man ang kanilang civil status o legitimacy ng kanilang anak.  

Mula sa kasalukuyang 60 araw, ang mga manggagawang kababaihan ay makakukuha na ng 105 araw ng maternity leave na mayroong buong kabayaran at maaari pa nila itong mapalawig ng karagdagang 30 araw na wala namang kabayaran.

Dagdag pa rito, sa oras na ang kuwalipikadong manggagawang babae ay isa ring solo parent, maaari pa siyang makakuha ng dagdag na 15 araw ng maternity leave na may kaukulan ring bayad.

Sa sektor ng pamahalaan, saklaw ng panukalang batas ang lahat ng mga babaeng manggagawa sa anumang estado ng kanilang trabaho.

Sa pribadong sektor, ang isang babaeng miyembro ng SSS na nakapagbayad na ng tatlong buwang kontribusyon sa isang 12-month period kasunod ng semester ng kanilang panganganak, miscarriage, o emergency termination ng kanilang pagbubuntis ay maaaring bayaran sa kanilang arawang maternity benefit na ibabatay sa kalkulasyon ng kanilang average monthly salary credit para sa 105 araw.

Ang mga babaeng manggagawa sa informal economy ay makatatanggap rin ng maternity leave benefits kung sila ay nakapag-remitt sa Social Security System ng tatlong buwang kontribusyon sa isang 12-month period kasunod ng semester ng kanilang panganganak, miscarriage, o emergency termination ng kanilang pagbubuntis.

Ang mga babaeng national athletes ay saklaw rin ng panukalang batas sa expanded maternity leave benefit kasunod ng ebalwasyon ng kanilang doctor mula sa Philippine Sports Commission. Ang mga atletang saklaw nito ay patuloy na makatatanggap ng kanilang allowance at maging ng kaparehong maternity benefits.

Ang International Labor Organization (ILO) Maternity Protection Convention of 2000 ay nagtatakda ng maternity leave na 14 na linggo, kabilang ang anim na linggong compulsory leave matapos ang kanilang panganganak. Sa kasalukukan, ang Pilipinas ay ang isa sa mayroong pinakamaiksing panahon ng maternity leave sa ASEAN region.

###GSR/ Paul Ang

 

 

    Search Jobs
  • Phil-JobNet Logo