Repatriated OFWs from Kuwait to get assistance

Date Posted: March 6th, 2019 07:34 AM

News Release
Department of Labor and Employment
6 March 2019


 

Repatriated OFWs from Kuwait to get assistance

 

Distressed overseas Filipino workers who were repatriated back to the Philippines from Kuwait will receive livelihood assistance from the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

 

Philippine Overseas Employment Administration (POEA) Administrator Bernard Olalia, representing Labor Secretary Silvestre Bello III, together with officials from OWWA, welcomed 30 distressed OFWs from Kuwait via Gulf Air on Monday, March 4, 2019.

 

Olalia assured the returning OFWs of necessary assistance and legal interventions should they decide to file charges against their Arab employers, as well as their recruitment agencies.

 

“We have a number of programs which we can offer to our returning kababayan,’ one of which is the Balik Pinas Balik Hanapbuhay, where we will assist them in establishing their own business,” Olalia said.

 

Balik Pinas Balik Hanapbuhay, is a non-cash livelihood support/ assistance which provides immediate relief to returning active or inactive OWWA member-OFWs displaced from their jobs due to war/political conflict in host countries, or policy reforms, controls, and changes by host governments; or were victims of illegal recruitment and /or human trafficking, or other distressful situations.

 

Under the program, the qualified OFW can receive P20,000 worth of livelihood assistance which consists of business starter kits, tools, and raw materials with the aim to improve their socio-economic well-being.

 

Most of the repatriated OFWs who have sought shelter in the Migrant Workers and Other Overseas Filipinos Resource Center (MWOFRC) in Kuwait, have run away from their Arab employers due to physical and sexual abuse, some have failed to receive proper wages and benefits as stated in their contracts, while others were barred from contacting the Philippine Embassy, as well as their families.

 

“We are very grateful to POLO OWWA in Kuwait for their assistance. We have truly felt their help as they have continued fighting for our rights. If OWWA will provide us with livelihood assistance, I will pursue this first and maybe I can stay in the country for good,” Analyn, one of the repatriated OFWs said.

 

Aside from providing assistance, Olalia also vowed to look into the issues and cases of the repatriated OFWs to further understand their condition in Kuwait and to assess other interventions needed by the returning Filipino workers.

 

OWWA officers have also provided airport assistance such as facilitation of their travel documents and screening at the Immigration booths, and baggage claims, while those who wait for their flights back to their respective provinces were given temporary accommodation. Other returning OFWs who reside in the Luzon area were given transportation assistance. 

 

#Paul Ang

 

=================================================

 

Repatriated OFWs mula Kuwait makatatanggap ng tulong
 

Makatatanggap ng tulong mula sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ang mga napauwing overseas Filipino workers sa Pilipinas mula sa Kuwait.
 
Personal na sinalubong ni Philippine Overseas Employment Administration (POEA) Administrator Bernard Olalia, na kumatawan kay Labor Secretary Silvestre Bello III, kasama ang mga opisyal mula sa OWWA, ang 30 OFW mula Kuwait sakay ng Gulf Air noong Lunes, Marso 4, 2019. 

 

Tiniyak ni Olalia sa mga napauwing OFW na makatatanggap sila ng kaukulang tulong at maging sa aspetong ligal para sa mga nagnanais magsampa ng kaso laban sa kanilang mga Arabong employer, at maging sa kanilang mga recruitment agency. 

 

“Mayroon tayong iba’t ibang programa na maaaring maialok sa mga napauwi nating kababayan at isa rito ang Balik Pinas Balik Hanapbuhay, kung saan tutulungan natin silang magtayo ng sarili nilang negosyo,” wika ni Olalia. 

 

Ang Balik Pinas Balik Hanapbuhay, ay isang non-cash livelihood assistance na nagbibigay ng agarang tulong sa mga aktibo at hindi na aktibong OFW na miyembro ng OWWA na nawalang ng trabaho dahil sa giyera o kaguluhang political sa ibang bansa, o naapektuhan ng mga reporma sa polisiya, kontrol, at pagbabago ng bansang kanilang pinapasukan, at sa mga naging biktima ng illegal recruitment o human trafficking, at iba pang sitwasyon. 

 

Sa ilalim ng programa, ang kuwalipikadong OFW ay maaaring makatanggap ng P20,000 halaga ng tulong pangkabuhayan na naglalaman ng business starter kit, tool, at mga raw material na may layong linangin ang kanilang socio-economic well-being. 

 

Karamihan sa mga napauwing OFW na pansamantalang naninirahan sa Migrant Workers and Other Overseas Filipinos Resource Center (MWOFRC) sa Kuwait ay tumakas sa kanilang mga Arabong employer dahil sa pang-aabuso, at ang iba ay hindi nakatatanggap ng tamang suweldo at benepisyo na itinatakda sa kanilang mga kontrata, habang ang iba ay pinagbabawalang makipag-ugnayan sa embahada ng Pilipinas, maging sa kanilang mga pamilya. 

 

“Nagpapasalamat kami sa POLO OWWA sa Kuwait sa kanilang tulong. Lubos naming nararamdaman ang kanilang tulong dahil patuloy nilang ipinaglalaban ang aming mga karapatan. Kung bibigyan kami ng tulong pangkabuhayan ng OWWA, lilinangin ko ito at baka hindi na ako umalis pa ng bansa,” wika ni Analyn, isa sa mga napauwing OFW. 

 

Liban sa pagbibigay ng tulong, sinabi rin ni Olalia na tututukan niya ang mga isyu at kaso ng mga napauwing OFW upang mabatid ang kanilang naging karanasan at kondisyon sa Kuwait, at upang malaman ang kaukulang tulong na maaaring maibigay sa mga napauwing Pilipinong manggagawa.
 
Nagbigay rin ang mga kawani ng OWWA ng airport assistance, tulad ng pag-aayos ng mga travel document at screening sa Immigration booth, at baggage claim, habang ang mga naghihintay ng kanilang flight pabalik sa kani-kanilang probinsya ay binigyan rin ng pansamantalang matutuluyan. Ang ibang OFW naman na uuwi sa bahagi ng Luzon ay nabigyang ayuda sa transportasyon.
 
#Paul Ang

 

 

    Search Jobs
  • Phil-JobNet Logo