Germany hikes minimum pay of Pinoy nurses

Date Posted: January 30th, 2019 06:28 AM

 

Germany hikes minimum pay of Pinoy nurses

 

Filipino nurses working in Germany under the ‘Triple Win’ program will get an increase in minimum wage.

 

In a news advisory, the Philippine Overseas Employment Administration (POEA) said the government of Germany, during the 5th Joint Committee Meeting in Bonn last year, has announced the increase of the minimum wage for Triple Win nurses.

 

Triple Win Project is a government-to-government project with the German Federal Republic and the Philippines which is supervised by the POEA.

 

The Philippine Overseas Employment Administration said nurses who were interviewed and have signed employment contracts as of January 1, 2019, will receive 2.000 euros before and 2.400 after recognition as a qualified nurse. The previous minimum wage was 1,900 euros and 2,300 euros.

 

The increase, however, does not apply to those nurses who have already arrived in Germany and whose employment contracts have already been signed in 2018 but may not be processed at the POEA yet.

 

At present, the POEA is still accepting applications to fill up 400 vacancies.

 

Qualified applicants must be a Filipino citizen, male or female, and permanent resident of the Philippines with Bachelor of Science in Nursing, active Philippine Nursing License and at least two years related professional experience (bedside) in hospitals, rehabilitation centers and/or care institutions.

 

Applicants must have German language proficiency or willing to undergo German language training in the Philippines to attain Level B1 (to be paid by the employer) and must be able to attend the language class in April and May 2019; or with Bl or B2 Language Proficiency Level in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages.

 

The employer will pay the visa and airfare from the Philippines to Germany and will assist the employee to find suitable accommodation. The selected nurse will bear the expenses in full or in part of the board and lodging.

 

Qualified applicants should register online at www.eservices.poea.gov.ph and personally submit the required documents (fastened in a folder) under the heading "German Federal Employment Agency RSF No. 180028" at the Manpower Registry Division, Ground Floor, Blas F. Ople Bldg. (formerly POEA Bldg.), Ortigas Avenue corner EDSA, Mandaluyong City:

 

Cover letter and curriculum vitae with colored passport size picture; High School Diploma (notarized copy); Nursing Diploma (notarized copy); Board Certificate and copy of license from the Professional Regulation Commission (PRC); Certificates of employment in related field (previous and current) (notarized copy); Attendance and/or level certificate for German language, if available; Copy of valid Passport; and Certificate of POEA online Pre-employment Orientation Seminar (PEOS) (peos.poea.gov.ph)

 

Applicants are required to present their original documents for authentication of written information before forwarding the resume to the employer.

 

Interview by employers is scheduled on end of March 2019.

 

Deadline for submission of applications at POEA Central and Regional Offices is on February 28, 2019. END/POEA ==================================================================

 

Germany itinaas ang minimum na sahod ng Pinoy nurse

 

Tatanggap ng pagtaas sa minimum na sahod ang mga Pilipinong nurse na nagtatrabaho sa Germany sa ilalim ng programang ‘Triple Win.’

 

Sa isang pahayag ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA), sinabi ng pamahalaan ng Germany sa ginanap na 5th Joint Committee Meeting sa Bonn noong nakaraang taon, na itataas ang minimum na sahod para sa mga Triple Win nurse.

 

Ang Triple Win Project ay isang proyekto ng pamahalaan ng German Federal Republic at ng Pilipinas na pinapangasiwaan ng POEA.

 

Sinabi ng Philippine Overseas Employment Administration na ang mga nurses na ininterbyu at pumirma ng employment contract nitong Enero 1, 2019, ay tatanggap ng panimulang 2,000 euros at 2,400 matapos kilalanin bilang kwalipikadong nurse. Ang dating minimum na sahod ay 1,900 euros at 2,300 euros.

 

Gayunpaman, hindi sakop ng pagtaas sa sahod ang mga nurse na nasa Germany na at ang employment contract ay nalagdaan noong 2018 at hindi pa napoproseso ng POEA.

 

Tumatanggap pa rin ngayon ng aplikasyon ang POEA para punan ang 400 bakante.

 

Ang mga kwalipikadong aplikante ay kailangang Filipino, babae o lalake, at permanenteng naninirahan sa Pilipinas at nagtapos ng Bachelor of Science sa Nursing, may active Philippine Nursing License at may dalawang taong propesyonal na karanasan (bedside) sa ospital, rehabilitation center at/o care institution.

 

Mayroon dapat ang aplikante ng German language proficiency o handang sumailalim sa German language training sa Pilipinas upang makamit ang Level B1 (na babayaran ng employer) at kinakailangang sumailalim sa language class sa Abril at Mayo 2019, o may B1 o B2 Language Proficiency Level ayon sa Common European Framework Reference for Language.

 

Babayaran ng employer ang visa at airfare mula Pilipinas patungong Germany at tutulungan ang mga empleyado na makahanap ng kanilang matitirhan. Ang mga napiling nurse ang magbabayad ng buo o bahagi ng renta ng kanilang titirhan.

 

Kailangang mag-rehistro online ang mga kwalipikadong aplikante sa www.eservices.poea.gov.ph at personal na isumite ang mga sumusunod na kinakailangang dokumento (nakalagay sa folder) at nakasulat ang “German Federal Employment Agency RSF No. 180028” sa Manpower Registry Division, Ground Floor, Blas F. Ople Bldg. (dating POEA Bldg.), Ortigas Avenue corner EDSA, Mandaluyong City.

 

May kalakip na liham at curriculum vitae, colored passport size picture, High School Diploma (notarized copy); Nursing Diploma (notarized copy); Board Certificate at kopya ng lisensiya mula sa Professional Regulation Commission (PRC); Certificate of Employment in related field (previous and current) (notarized copy); Attendance at/o level certificate for German language, kung mayroon; kopya ng balidong pasaporte; at Certificate ng POEA online Pre-employment Seminar (PEOS) (peos.poea.gov.ph)

 

Kinakailangang isumite ng aplikante ang mga orihinal na dokumento bilang pagpapatunay sa kanilang itinalang impormasyon bago ipadala ang resume sa employer.

 

Nakatakda ang interbyu ng employer sa huling bahagi ng Marso 2019.

 

Pebrero 28, 2019 ang huling araw ng pagsusumite ng aplikasyon sa POEA Central at Regional Office.

 

END/POEA/ GMEA

    Search Jobs
  • Phil-JobNet Logo